Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

Ład korporacyjny

Treść strony

Zasady ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Zwoleniu są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku Spółdzielczego, w tym również relacje z członkami i klientami Banku, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz funkcjonowanie kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Szczegółowe informacje dostępne są w poniższym dokumencie:

 

 

Konflikt interesów

Fundamentem działalności Banku Spółdzielczego w Zwoleniu są Klienci. Aby chronić interesy Klientów we wszystkich procesach i relacjach, Bank przeciwdziała sytuacjom mogącym powodować powstanie konfliktów interesów.

 

Konflikty interesów mogą wystąpić m.in. w relacjach pomiędzy:

  • Bankiem a Klientem/Klientami,

  • pracownikiem Banku a Klientem/Klientami,

  • pracownikiem Banku a Bankiem.

 

Okoliczności wskazujące na możliwość wystąpienia konfliktu interesów to m.in. :

  • możliwość uzyskania korzyści lub uniknięcia straty finansowej kosztem interesów Klienta lub interesów Banku,

  • preferowanie własnych interesów lub osoby/osób trzecich w stosunku do interesów Klienta/Klientów lub interesów Banku.

 

Bank identyfikuje wszelkie okoliczności, które mogą spowodować powstanie konfliktu interesów oraz w razie potrzeby podejmuje odpowiednie działania zaradcze, aby uniknąć konfliktów interesów, a w przypadku konfliktów interesów, których nie udało się uniknąć właściwe nimi zarządzać; w szczególności Bank:

  • wdrożył wewnętrzne procedury w celu budowania kultury organizacyjnej, w tym m.in. zasady przestrzegania wysokich standardów etycznych i zawodowych, zasady ochrony informacji poufnych, danych osobowych oraz tajemnicy bankowej, handlowej, przedsiębiorstwa i zawodowej, zasady wynagradzania i motywowania pracowników Banku oraz zasady identyfikacji, zapobiegania i zarządzania konfliktami interesów,

  • sprawuje nadzór nad działaniami pracowników Banku oraz kształtuje właściwe relacje pomiędzy pracownikami przy zachowaniu wzajemnego poszanowania i odpowiedzialności,

  • wypracował optymalny system szkoleń dla pracowników Banku w celu zapewnienia znajomości i zrozumienia podstawowych wartości Banku, kształtowania i utrwalania profesjonalnej, odpowiedzialnej i etycznej postawy w wykonywaniu przez pracowników obowiązków oraz zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez Bank.

 

W przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia konfliktu interesów, pracownik Banku informuje Klienta o zidentyfikowanym konflikcie związanym z usługami lub produktami oferowanymi przez Bank, w celu umożliwienia Klientowi podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia umowy lub dalszego korzystania z usług lub produktów Banku. Po poinformowaniu Klienta o wystąpieniu konfliktu interesów, pracownik Banku przedkłada Klientowi do podpisu oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie lub kontynuację umowy lub przeprowadzenie transakcji.