Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

Reklamacje

Treść strony

Jeżeli masz zastrzeżenia dotyczące świadczonych przez nas usług i wykonywanych czynności bankowych, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji.

 

Reklamację możesz złożyć w dogodnej dla Ciebie formie w następujący sposób:

 1. osobiście w Centrali (siedzibie Banku) lub w dowolnym Oddziale, w formie pisemnej lub ustnie – wypełnimy wówczas odpowiedni formularz i przedstawimy Ci do podpisania, otrzymasz kopię formularza dla siebie,
 2. telefonicznie, w formie ustnej na numery Centrali lub Oddziałów – numery telefonów znajdziesz w zakładce Kontakt,
 3. na piśmie wysyłając list na adres Centrali lub dowolnego Oddziału – adresy wszystkich placówek również znajdziesz w zakładce Kontakt,
 4. w postaci elektronicznej poprzez wysłanie e-mail na adres: reklamacje@bs-zwolen.com.pl lub wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się pod symbolem koperty w prawym górnym rogu strony.

 

Jeżeli ustnie złożysz reklamację transakcji dokonanej kartą, poprosimy Cię o złożenie podpisu na wypełnionym przez nas formularzu.

 

Pamiętaj, jeśli reklamujesz kilka transakcji dokonanych kartą płatniczą, do każdej z nich wypełnij osobny formularz. O ile to możliwe dołącz posiadane przez siebie dokumenty/informacje dotyczące reklamowanej transakcji.

 

Każda reklamacja powinna zawierać Twoje imię i nazwisko [lub nazwę Twojej firmy] oraz:

 1. Twój adres do korespondencji,
 2. dokładny opis zdarzenia lub Twoich zastrzeżeń,
 3. Twoje oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.

 

Jeżeli reklamujesz transakcję dokonaną kartą płatniczą możemy poprosić Cię również o:

 1. numer karty, której użyto do przeprowadzenia transakcji,
 2. datę i kwotę transakcji,
 3. imię i nazwisko użytkownika karty,
 4. numer rachunku, do którego wydano kartę,
 5. miejsce, w którym dokonano płatności.

 

Dane potrzebne do rozpatrzenia reklamacji znajdziesz w naszych formularzach reklamacyjnych dostępnych poniżej.

 

Przy każdej reklamacji możemy Cię poprosić o dodatkowe wyjaśnienia, jeśli będą one potrzebne do rozpatrzenia reklamacji. Twoje wyjaśnienia lub ich brak mogą wpłynąć na wynik rozpatrzenia reklamacji. Przyjmiemy Twoją reklamację również wtedy gdy nie złożysz nam wyjaśnień.

 

Potwierdzimy złożenie przez Ciebie reklamacji na piśmie.

 

Odpowiedzi na reklamację udzielimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 1. jeżeli reklamujesz usługę płatniczą – w terminie do 15 dni roboczych (35 dni roboczych w szczególnie skomplikowanych przypadkach),
 2. jeżeli złożyłeś reklamację w innej sprawie niż usługa płatnicza – w terminie do 30 dni (60 dni w szczególnie skomplikowanych przypadkach).

 

Przy szczególnie skomplikowanych przypadkach poinformujemy Cię o wydłużonym czasie odpowiedzi na Twoją reklamację i przewidywanym terminie w jakim uzyskasz odpowiedź. Poinformujemy również z jakiego powodu czas odpowiedzi się wydłuży i co musimy ustalić aby rozpatrzyć reklamację.

 

Po rozpatrzeniu reklamacji odpowiedzi udzielmy Ci w formie pisemnej. Wyślemy ją na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji lub – jeśli mamy Twoją zgodę – na adres e-mail. W odpowiedzi poinformujemy Cię jak rozpatrzyliśmy reklamację, jakie były powody naszej decyzji (nie podamy ich jeśli rozpatrzymy reklamację zgodnie z Twoją wolą), jak możesz się odwołać od naszej decyzji (w przypadku nie uwzględnienia Twoich roszczeń) oraz o terminie realizacji Twojego roszczenia (jeśli je uwzględniliśmy, mamy na to 30 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na Twoją reklamację).

 

Jeżeli zgłosisz nam transakcję płatniczą, której Twoim zdaniem nie autoryzowałeś, po potwierdzeniu przez nas że transakcja faktycznie nie była autoryzowana, przywrócimy Twój rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby transakcja nie miała miejsca. Zrobimy to niezwłocznie - najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji. Nie zwrócimy Ci pieniędzy jeśli podejrzewamy oszustwo [mamy uzasadnione oraz udokumentowane podstawy i zgłosimy to do organów ścigania], zgłosiłeś roszczenie po terminie określonym przepisami prawa lub umyślnie bądź w wyniku rażącego niedbalstwa naruszyłeś zasadę/-y bezpiecznego korzystania ze sposobów dostępu.

 

 

Nasza działalność podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację możesz:

 1. odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym Zarządu i Rady Nadzorczej Banku,
 2. złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl),
 3. złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu (https://rf.gov.pl), 
 4. wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

 

Jeśli jesteś konsumentem w razie sporu z nami, możesz zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta. Możesz też skorzystać z instytucji Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (https://zbp.pl/). 

 

PAMIĘTAJ:

 

 1. reklamację złóż jak najszybciej po wystąpieniu zdarzenia,

 2. sprawdzaj zestawienia transakcji płatniczych – upewnij się, że transakcje, opłaty i prowizje są prawidłowe,

 3. poinformuj nas, jeśli zauważyłeś:

  1. nieautoryzowaną transakcję płatniczą, na którą nie wyraziłeś zgody i nie autoryzowałeś jej lub nie zatwierdziłeś,

  2. transakcję płatniczą, której nie wykonano lub wykonano nienależycie,

 4. transakcję oszukańczą zgłoś jak najszybciej organom ścigania – przyczynisz się do zwiększenia wykrywalności przestępstw.