Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

Historia

Treść strony

Historia Banku

Historia Banku Spółdzielczego w Zwoleniu sięga roku 1910, w którym to utworzono Zwoleńskie Towarzystwo Kredytowe, które w roku 1913 przemianowano  na Kasę Stefczyka a w 1917 na Bank Ludowy. Głównym celem Banku było udzielanie pomocy pożyczkowej rolnikom  i obrona przed wyzyskiem i lichwą, utrzymanie polskiego stanu, kojarzone z walką o tożsamość narodową.

Po odzyskaniu niepodległości uporządkowano stan organizacyjny i kredytowy, poczyniono starania o nowe kredyty i rozpoczęto działalność gospodarczą uruchamiając cegielnię i betoniarnię.

Działania wojenne 1939r. zniszczyły całkowicie budynek bankowy a Bank zawiesił swą działalność, a wznowił ją dnia 8 lutego 1940r. Podczas okupacji działalność nie ograniczała się tylko do udzielania kredytów lecz w dalszym ciągu prowadzono cegielnię i betoniarnię i zalano fundamenty pod nowy budynek banku.

W roku 1944 wskutek działań wojennych nastąpiła przerwa w działalności bankowej. Wznowiono ją po zakończeniu wojny już 18 lutego 1945r., uporządkowano stan finansowy i organizacyjny.

W roku 1948 na podstawie dekretu o reformie bankowej Bank Ludowy wszedł w strukturę zmieniając nazwę na Gminną Kasę Spółdzielczą w Zwoleniu.

W 1954r. po wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego zlikwidowano gminy a utworzono gromady. Walne Zebranie w dniu 24 czerwca 1956r. przyjęło nowy statut i nową nazwę – Kasa Spółdzielcza w Zwoleniu. Przywrócono prawo wydawania własnych książeczek oszczędnościowych i przyjmowania wkładów na własny rachunek. Lata 1957 – 60 to okres ożywionej działalności finansowej i gospodarczej. Godnie powitano jubileusz 50 – lecia oddając do użytku nowy budynek bankowy a Walne Zgromadzenie w dniu 12 marca 1961r. uchwaliło zmianę statutu przyjmując nazwę Bank Ludowy, a w rok później Spółdzielczy Bank Ludowy.

Lata 1962 – 1975 to dalszy rozwój banku, wzrastają kredyty i oszczędności.

Rok 1975 to nowe prawo bankowe. Funkcję centrali i lustracyjnej przejmuje Bank Gospodarki Żywnościowej. Bank Spółdzielczy w Zwoleniu przejmuje zadania sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych, kredytowania zakupu ziemi oraz pośrednictwo w obrocie prywatnym. Banki Spółdzielcze działają we wszystkich gminach powiatu zwoleńskiego (Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów), BS w Zwoleniu obsługuje miasto i gminę Zwoleń.

Lata 1976 – 88 to okres stabilizacji i umocnienia. Główne zadania to obsługa finansowa potrzeb rolnictwa nieuspołecznionego i rzemiosła.

Po wejściu w życie ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ z 24 czerwca 1994r. banki zostały zobowiązane do przyjęcia nowych statutów i zrzeszenia się z bankami regionalnymi. Bank Spółdzielczy w Zwoleniu zrzeszył się z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. w Warszawie.

Z dniem 1 kwietnia 1995r. BS w Przyłęku przyłączył się do BS w Zwoleniu. Podstawą połączenia były bilanse łączących się banków na koniec pierwszego kwartału 1995r.

Natomiast z dniem 1 lipca  1998r. Bank Spółdzielczy w Zwoleniu przyjął połączenie Banków Spółdzielczych w Policznie i Tczowie.Z dniem 1 stycznia 1999r. dołączyły do nas Bank Spółdzielczy z Ciepielowa wraz z Oddziałem w Chotczy i Bank Spółdzielczy w Garbatce Letnisko.

Przyłączenie sąsiednich banków spółdzielczych było zdecydowanym krokiem w stronę umocnienia pozycji na lokalnym rynku finansowym. Oferujemy te same produkty co banki komercyjne (karty płatnicze, dostęp do rachunków przez Internet Homebanking, telefony komórkowe), posiadamy - poza Centralą- 10 placówek terenowych.

Bank wspiera inicjatywy gospodarcze, społeczne i kulturalne. Był założycielem Fundacji Rozwoju Lokalnej Służby Zdrowia, która działała do maja 2010 roku, i wydawcą lokalnego pisma „Głos Ziemi Zwoleńskiej”. Jest bankiem wyróżnionym tytułem „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” i Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”. Za rok 2005 w konkursie Mazowiecka Firma Roku otrzymał wyróżnienie i został wpisany do Złotej Księgi Mazowieckiego Biznesu.