Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

okresowo stała stopa procentowa

Treść strony

Czy wiesz, że możesz zmienić oprocentowanie kredytu mieszkaniowego lub pożyczki zabezpieczonych hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową? Będzie ona obowiązywała przez 5 lat. Przez 60 miesięcy od zawarcia aneksu nie zmieni się wysokość raty i oprocentowanie. Obowiązywał Cię będzie jeden stały harmonogram spłaty.

Skutki zmiany stopy procentowej

  • stałe oprocentowanie przez 5 lat – niezmienne raty kredytu lub pożyczki,

  • zabezpieczenie przed zmianami rynkowymi, które wpływają na wysokość wskaźnika referencyjnego.

Możesz skorzystać z oferty, jeśli:

  • posiadasz zdolność kredytową,

  • masz u nas kredyt lub pożyczkę zabezpieczone hipotecznie w PLN, na umowę z okresem obowiązywania dłuższym niż 5 lat,

  • nie masz zaległości w ich spłacie,

  • wywiązujesz się z warunków określonych w umowie,

  • złożysz wniosek o zmianę sposobu oprocentowania,

  • zaakceptujesz pięcioletni okres obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej,

  • podpiszesz aneks do swojej umowy.

Nowa konstrukcja oprocentowania i ryzyko

Przez 5 lat od dnia zawarcia aneksu, kredyt mieszkaniowy lub pożyczka zabezpieczone hipotecznie będą oprocentowane według okresowo stałej stopy procentowej, z której aktualną wysokością możesz zapoznać się w obowiązującej tabeli oprocentowania.

Za zawarcie aneksu nie pobieramy opłaty.

Na wysokość raty kredytu lub pożyczki zabezpieczonych hipotecznie nie będzie mieć wpływu zmienność wskaźnika referencyjnego, który jest częścią składową oprocentowania zgodnie z umową. Zmiany tego wskaźnika w okresie stosowania okresowo stałej stopy nie mają wpływu na wysokość raty kredytu lub pożyczki. Może okazać się, że rata kredytu lub pożyczki przy zastosowaniu okresowo stałej stopy procentowej będzie wyższa, niż gdyby była wyliczana z zastosowaniem oprocentowania zmiennego, tj. uwzględniającego bieżącą wartość wskaźnika referencyjnego wskazaną w umowie kredytu lub pożyczki, powiększoną o marżę Banku określoną w umowie kredytu lub pożyczki.

Wskaźnik referencyjny stosowany w odniesieniu do kredytu lub pożyczki zabezpieczonych hipotecznie oznacza dowolny indeks (np. WIBOR), stanowiący odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu zawartej umowy (ustalenie oprocentowania). 

Powrót do stopy zmiennej

W trakcie pięcioletniego okresu obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej nie możesz ponownie zawnioskować o zmianę stopy okresowo stałej na zmienną. Po pięcioletnim okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu lub pożyczki automatycznie wraca do konstrukcji stopy zmiennej, obowiązującej przed zwarciem aneksu, tj. obliczanej w oparciu o wskaźnik referencyjny wskazany w umowie kredytu lub pożyczki, powiększony o marżę Banku określoną w umowie kredytu lub pożyczki.

Ryzyko po okresie stosowania okresowo stałej stopy

Z kredytem mieszkaniowym lub pożyczką zabezpieczonymi hipotecznie z oprocentowaniem zmiennym związane jest ryzyko zmiany stopy procentowej, w tym zmiany wartości wskaźnika referencyjnego. Zmiana wysokości wskaźnika może skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu lub pożyczki. Zwiększa się wówczas całkowity koszt kredytu lub pożyczki. Istnieje ryzyko, że skumulowany wzrost lub spadek wartości wskaźnika referencyjnego w okresie, gdy obowiązywała okresowo stała stopa procentowa (przez 5 lat), może prowadzić do wzrostu bądź spadku raty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej