Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

Wsparcie kredytobiorców

Treść strony

Proces – obsługa klienta

 1. Przyjęcie „Wniosku o udzielenie wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia dla kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt mieszkaniowy i znajduje się w trudnej sytuacji finansowej” wraz z załącznikami w postaci:

 1. Elektronicznej:

  1. Drogą mailową (skan lub zdjęcie uzupełnionego, kompletnego, zawierającego prawidłowe dane i podpisanego wniosku wraz z załącznikami jeśli są wymagane) na adres e-mail kredytodawcy wsparciekredytobiorcow@bs-zwolen.com.pl lub

  2. z wykorzystaniem bankowości elektronicznej lub

 1. pisemnej:

  1. w placówce Banku lub

  2. przesyłką pocztową na adres placówki Banku.

2. Klient we wniosku składa oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

3. Analiza wniosku.

4. Podjęcie decyzji o przyznaniu wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

5. Poinformowanie klienta o podjętej decyzji.

6. Podpisanie z klientem umowy wparcia lub umowy pożyczki na spłatę zadłużenia lub wystawienie promesy.

 

Kto może starać się o wsparcie, pożyczkę lub promesę?

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

a) w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego,

b) kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe,

c) miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:

 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj. 1.552,00 zł),

 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).

  

Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

a) jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika,

b) jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie*,

c) jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia,

d) za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy,

e) jeżeli w dniu złożenia wniosku kredytobiorca:

 • jest właścicielem innego mieszkania lub domu, lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy,

 • posiada  inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiada takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy,

 • ma inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miał takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy.

 

Rodzaje i kwota wsparcia udzielanego ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

1. WSPARCIE:

 • wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy

 • jego kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie

 • polega na przekazywaniu bankowi, który udzielił kredytu mieszkaniowego, kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytobiorcy

 • okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia).

2. POŻYCZKA na spłatę zadłużenia:

Jeżeli kredytobiorca sprzedał zakupioną na kredyt nieruchomość, ale z uzyskanej kwoty nie spłacił kredytu w całości, może wnioskować o pożyczkę na jego spłatę. Kredytobiorca może złożyć wniosek o pożyczkę na kwotę zadłużenia, nie wyższą jednak niż 72 tys. zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek banku, który udzielił kredytu.

Ważne: kredytobiorca ma obowiązek dostarczyć umowę sprzedaży nieruchomości do banku, w którym ma kredyt, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

3. PROMESA:

Kredytobiorca może zgłosić się do swojego banku o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, czyli promesę. Musi jednak wcześniej zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania.