Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

Rządowe wakacje kredytowe

Treść strony

  • wakacje K_800x264

 

 

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, jeżeli:

✅  masz w naszym banku kredyt hipoteczny,

✅  umowa była zawarta przed 1 lipca 2022 roku, a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,

✅  umowa była zawarta w celu zaspokojenia Twoich potrzeb mieszkaniowych.

 

Jeżeli spełniasz łącznie powyższe warunki i złożysz do nas wniosek:

✅  od dnia jego wpływu, przez okres zawieszenia, nie będziemy pobierać płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających. Pamiętaj, że wakacje kredytowe nie spowodują, że anulujemy wskazane przez Ciebie raty kredytu. Przesuniemy je tylko w czasie i wydłużymy okres kredytowania.

✅  nie pobierzemy również żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,

✅  w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformujemy Cię (a jeśli zawarłeś umowę wspólnie z innymi osobami – także te osoby) o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu;

✅  po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyślemy Ci aktualny harmonogram jego spłaty,

✅  przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.Pamiętaj również, że:

✅  wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny,

✅  wraz z wnioskiem musisz złożyć oświadczenie, które potwierdza, że umowa została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),

✅  na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu; początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 sierpnia 2022 roku,

✅  nie możesz wnioskować o zawieszenie spłaty tej raty, która na moment złożenia wniosku powinna być już zapłacona (stała się wymagalna),

✅  możesz wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu w okresie:

    • od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku – w wymiarze dwóch miesięcy;

    • od dnia 1 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku – w wymiarze dwóch miesięcy;

    • od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

✅  zawieszenie spłaty rat kredytu spowoduje wydłużenie okresu kredytowania bez konieczności aneksowania umowy,

✅  w każdym momencie masz prawo do rezygnacji z wakacji kredytowych,

✅  jeżeli na Twój wcześniejszy wniosek zawiesiliśmy w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy, na warunkach innych niż obowiązujące dla wakacji kredytowych, okres tego zawieszenia kończy się z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku wniosku o zastosowanie wakacji kredytowych. Pracownik Banku poinformuje Cię jak wpłyną wakacje kredytowe na zawieszone już wcześniej spłaty z tytułu umowy,

✅  jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, złożenie wniosku o wakacje kredytowe skutkować będzie zawieszeniem przekazywania wsparcia z Funduszu na rachunek spłaty Twojego kredytu; wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

 

Jak złożysz wniosek:

 

✅    POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ - wyślij wypełniony wniosek (skan lub zdjęcie) na adres: wakacjekredytowe@bs-zwolen.com.pl

✅    LISTOWNIE - wyślij wypełniony wniosek na adres centrali lub jednej z placówek (adresy placówek znajdziesz tutaj)

✅    W PLACÓWCE - wypełnisz wniosek na miejscu w wybranej przez siebie placówce

✅    W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ - wypełnij wniosek i dołącz go w zakładce kontakt; [nowa wiadomość - kategoria wiadomości (wybieramy "wakacje kredytowe") - podajemy treść wiadomości - naciskamy dodaj załączniki (wybieramy wypełniony wniosek - otwórz ) następnie naciskamy przycisk "Wyślij"]

 

 Wniosku nie da się złożyć poprzez apliację SGB Mobile               AUjKa0MymKRBAAAAAElFTkSuQmCC

  

 

  

 

Jeśli chcesz zawiesić spłatę, która przypada w dniu, w którym składasz wniosek, pamiętaj, aby złożyć go do godziny 14:00.

  

Masz pytania?

 

Skontaktuj się z Oddziałem Banku.

Kontakt do Oddziałów znajdziesz tutaj

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Podstawa prawna:
Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

 

 

Więcej informacji na:

https://www.wakacjekredytowe.gov.pl/