Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

Oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe

Treść strony

Oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe – zmiana przepisów

Od stycznia 2021 r. zmieniły się przepisy dotyczące udzielania premii gwarancyjnych. Zmiany dotyczą zarówno obowiązku rejestracji książeczek, jak i uprawnień do premii gwarancyjnej.

Obowiązek rejestracji książeczki mieszkaniowej

  Na wniosek właściciela książeczkę mieszkaniową rejestruje Bank, który prowadzi jej obsługę. Jeśli jesteś posiadaczem książeczki w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu, zapraszamy do naszych placówek w celu złożenia odpowiedniego wniosku.

 

Koniecznie zabierz ze sobą książeczkę mieszkaniową!

Data rejestracja będzie mieć wpływ na termin likwidacji książeczki mieszkaniowej.

W przypadku likwidacji:

  • do końca 2022 roku – zasady likwidacji nie zmienią się,
  • od 2023 roku – jeżeli właściciel nie zarejestruje książeczki do 31 grudnia 2022 r., to uprawnienie do złożenia wniosku o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej uzyska dopiero w dniu 1 stycznia roku następującego po roku rejestracji tej książeczki (np. zarejestrowaną książeczkę w 2023 r. będzie można zlikwidować od 1 stycznia 2024 r.).

  Ważne: jeżeli czynność uprawniająca do nabycia premii gwarancyjnej zostanie dokonana do 31.12.2022 r., ale sam wniosek zostanie złożony już w 2023 roku – wtedy książeczkę można zlikwidować w tym samym roku (z zachowaniem ustawowego terminu 90 dni).

 


Możesz otrzymać również inną premię gwarancyjną

Zgodnie z nowymi przepisami, o wypłatę premii gwarancyjnej możesz ubiegać się również w przypadku:

  • zapłaty części ceny lokalu mieszkalnego (nie niższej niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu) przez właścicieli książeczek, którzy zawarli umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności,
  • montażu lub modernizacji instalacji gazowej, elektrycznej oraz montażu, modernizacji lub wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym,
  • wydatków poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych na rzecz lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (co najmniej 6 tys. zł brutto),
  • ponoszenia przez okres min. 5 lat opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

Dodatkowo, rozszerzone zostały czynności dotychczasowe, które w nowym brzmieniu uprawniają do premii gwarancyjnej także w przypadku:

  • nabycia, w drodze zakupu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w częściach ułamkowych (w udziale nie niższym niż ¼),
  • nabycia, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych (w udziale nie niższym niż ¼).

 

Zapraszamy do naszych placówek!