Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

KREDYT INWESTYCYJNY ROZWOJOWY

Treść strony

 • 406 (1)

 

 

 

Kredyty inwestycyjne rozwojowe mogą finansować inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz inwestycje w ramach działalności gospodarczej.

 

 

 

 

Kredyt rozwojowy może być przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji:

 • budowy, przebudowy, modernizacji i remontu budynków i budowli,
 • zakup i /lub instalację maszyn oraz urządzeń,
 • zakup ciągników rolniczych,
 • zakup gruntów rolnych,
 • zakup budynków i budowli w tym budynków mieszkalnych, jeżeli zakup połączony jest z zakupem gruntów rolnych,
 • zakładanie i wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych,
 • wyposażenie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w tym koszty grodzenia lub budowy wiat,
 • budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania, magazynowania wody lub nawodnień ciśnieniowych,
 • zakup, instalację i wyposażenie urządzeń do pozyskiwania energii elektrycznej odnawialnej,
 • zakup stada podstawowego, pasz i dodatków do pasz na pierwszy cykl produkcyjny,
 • rozwój usług weterynaryjnych,
 • dostosowanie gospodarstw rolnych do potrzeb agroturystyki,
 • zakładanie, zarybianie wyposażanie stawów rybnych oraz rozwój gospodarstw rybackich,
 • zakup specjalistycznych środków transportu, związanych z procesem technologicznym, gospodarką magazynową, dostawą surowca, zbytem produktów lub świadczonych usług,
 • zakup i instalację aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • zakup komputerów i oprogramowania służących ułatwieniu prowadzonej działalności, w tym zakup programów księgowych, do sterowania procesem produkcji, kontroli jakości, magazynowania, itp.,
 • inne cele związane z działalnością rolniczą, np.: zakup licencji, koncesji, znaków towarowych, patentów, papierów wartościowych, udziałów w spółkach, itp.,
 • refinansowanie nakładów poniesionych przez wnioskodawcę w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt.

 


Kredyt jest udzielany na okres wynoszący maksymalnie 15 lat (łącznie z okresem karencji).


Środki pochodzące z kredytu rozwojowego powinny stanowić uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy i sfinansować maksymalnie 90% zadania inwestycyjnego.