Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

KREDYT OBROTOWY NA WZNOWIENIE PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Treść strony

 • 404

 

 

Kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych są udzielane w celu wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez: suszę, grad, deszcz nawalny,
ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, piorun, obsuniecie się ziemi, zwane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

 

 

Przez wznowienie produkcji należy rozumieć ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej np.:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych
 • środków ochrony roślin,
 • zakup paliwa na cele rolnicze,
 • inwentarza żywego,
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
 • pasz objętościowych.

 


Kredyt może zostać udzielony na następujące rodzaje działalności:

 • uprawy rolne inne niż wieloletnie,
 • uprawy roślin wieloletnich,
 • rozmnażanie roślin,
 • chów i hodowlę zwierząt,
 • uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),
 • obróbkę nasion dla celów rozmnażania roślin,
 • chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych,
 • działy specjalne produkcji rolnej.