Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

KREDYT NAWOZOWY

Treść strony

  • 403

 

 

Kredyt udzielany jest krajowym producentom rolnym prowadzącym produkcję rolną, zarejestrowanym w prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bazie danych, posiadającym w Banku rachunek bankowy, na który wpływają, lub będą wpływać, m. in. środki pochodzące z płatności bezpośrednich do gruntów.

 

 

 

Wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 2.500,00 zł na 1ha użytków rolnych.

Przyznanie kredytu, jego wysokość, uzależnione są od zaproponowanego zabezpieczenia, stopnia ryzyka wynikającego z oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres 15 miesięcy.

Kredyty nawozowe przeznaczone są na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, w szczególności na:

  • zakup nawozów mineralnych,
  • zakup środków ochrony roślin,
  • zakup pasz,
  • zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
  • zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek, oraz rozpłodników
    buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów z wyłączeniem zakupu na eksport,
  • zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji.


Wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu wnioskodawca zobowiązany jest złożyć:
- nakaz płatniczy podatku rolnego określający wielkość użytków rolnych w gospodarstwie lub zaświadczenie z urzędu gminy właściwego do pobierania podatku rolnego, dokumentującego wielkość użytków rolnych w gospodarstwie,
- dokumenty potwierdzające dzierżawę gruntów, jeżeli wnioskodawcą jest dzierżawca gruntów.

Kredyt jest stawiany do dyspozycji kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach, zgodnie z postanowieniami umowy.


Wykorzystanie kredytu następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.


Spłata kapitału kredytu może być dokonywana jednorazowo lub w ratach.