Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

Zostań członkiem Banku Spółdzielczego

Treść strony

Jak zostać członkiem Banku?

Członkiem Banku Spółdzielczego w Zwoleniu może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego w Zwoleniu jest złożenie podpisanej przez wnioskodawcę deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności, która powinna zawierać informacje o ilości zadeklarowanych udziałów, a także:

 • w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL
 • w przypadku osoby prawnej – nazwę, siedzibę, numer KRS, numer REGON.

O przyjęciu członków decyduje Zarząd, podejmując uchwałę w tym przedmiocie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia.

 

Wpisowe i udziały

 • Członek będący osobą fizyczną obowiązany jest wpłacić wpisowe 50 zł oraz zadeklarować i wpłacić przynajmniej 1 udział.
 • Członek będący osobą prawną obowiązany jest wpłacić wpisowe 500 zł oraz zadeklarować i wpłacić przynajmniej 10 udziałów.
 • Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa.
 • Wysokość jednego udziału wynosi 370,00 zł.
 • Członek Banku może posiadać maksymalnie 10 udziałów.

 

Prawa członka Banku

Członek ma prawo:

 1. brać udział w Zebraniu Przedstawicieli, Zebraniu Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego,
 2. uzyskiwać od organów Banku Spółdzielczego informacje dotyczące działalności Banku,

 3. zapoznać się z treścią rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego, wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta oraz protokołów Zebrania Przedstawicieli, regulacji wewnętrznych wydanych na podstawie statutu, a także uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, wnioskami polustracyjnymi i informacjami o ich realizacji, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi – z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,

 4. żądać od Zarządu wydania odpisu obowiązującego statutu i regulaminów,

 5. wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego na zasadach określonych w statucie,

 6. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Banku Spółdzielczego i żądać informacji o sposobie ich załatwienia,

 7. do udziału w nadwyżce bilansowej.

 

Obowiązki członka Banku

Członek ma obowiązek:

 1. stosować się do przepisów prawa, postanowień statutu i uchwał organów Banku Spółdzielczego, w tym regulaminów opartych na przepisach prawa lub postanowieniach statutu,

 2. troszczyć się o dobro Banku Spółdzielczego i jego rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie
  jego majątku, oraz uczestniczyć w realizacji zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,

 3. zawiadamiać pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych  zawartych w deklaracji.

 

Wszyscy członkowie mają równe praw i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

 

Więcej informacji na temat członkostwa znajdą Państwo w Statucie Banku bądź w placówkach organizacyjnych Banku.

 

Zapraszamy do naszych placówek – Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji.